Podmínky použití

V souvislosti s návštěvou webové stránky STADA uživatel prohlašuje, že výslovně souhlasí s následujícími podmínkami:

  1. Všeobecné podmínky používání

Tuto webstránku vytvořila a spravuje společnost STADA PHARMA CZ s. r. o.. Používání této webstránky je na vlastní riziko každého uživatele.

Společnost STADA PHARMA CZ s. r. o. si rezervuje právo podle vlastního uvážení kdykoli v plném rozsahu nebo částečně upravit tuto webstránku, všeobecné podmínky používání, všeobecné obchodní podmínky, ceny a podmínky pro prodej a dodání a/nebo ukončit svou činnost.

  1. Ochranné známky a autorská práva

Na všechny texty, obrázky, ochranné známky, datové soubory a jiné publikované informace se vztahují autorská práva společnosti STADA PHARMA CZ s. r. o. nebo práva, které společnost STADA nabyla od třetích stran. Mimo práv na používání a jiných práv výslovně uvedených na této webové stránce uživatel není oprávněn reprodukovat, předat, upravit, doplnit ani žádným jiným způsobem použít obsah této webstránky bez přecházejícího souhlasu společnosti STADA PHARMA CZ s. r. o..

  1. Stahování

Datové soubory může uživatel stahovat na vlastní riziko. Nepřebíráme odpovědnost za ztráty (např. ztráty způsobené virem) přímo či nepřímo způsobené používáním datových souborů stáhnutých z této webstránky. To se týká zejména těch datových souborů, které by byly případně použité na trestní činnost.

  1. Odpovědnost

Společnost STADA PHARMA CZ s. r. o. nese především odpovědnost vyplývající z právních předpisů. Podle našeho nejlepšího vědomí poskytujeme na této webové stránce výlučně přesné a aktuální informace, nemůžeme však vyloučit možnost výskytu chyb či nepřesností v obsahu. Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat  webstránku ani garantovat aktuálnost, přesnost a úplnost publikovaných informací a tudíž odmítáme jakoukoli odpovědnost s tím související. Společnost STADA PHARMA CZ s. r. o. nepřebírá žádnou odpovědnost za škody či ztráty vyplývající z použití těchto informací. To se týká také nepřímých, náhodných či následných ztrát vzniklých v důsledku použití této webstránky.

Společnost STADA PHARMA CZ s. r. o. odmítá přenos důvěrných informací prostřednictvím webových stránek a/nebo emailových adres uvedených na této webové stránce a nepřebírá související odpovědnost za ochranu důvěrných informací. Na ochranu osobních údajů se vztahuje nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje uvedené na této webové stránce slouží pouze jako obecné informace a nemají být základem pro technické diskuse nebo jiné obchodní či odborné poradenské služby. Přestože chráníme naše údaje před externím přístupem, stále existuje jisté riziko modifikace zobrazeného obsahu externím zásahem. Záruky jakéhokoli druhu jsou proto vyloučeny.

  1. Informace zpřístupněné uživatelem

Uživatel této webstránky je plně odpovědný za všechny informace, které zašle společnosti STADA PHARMA CZ s. r. o., co se týče jejich přesnosti a obsahu, a také za zajištění toho, že nejsou porušena práva třetích stran. V souvislosti s ochranou údajů odkazujeme na naše oznámení o ochraně údajů dostupné prostřednictvím tohoto odkazu. Společnost STADA výslovně upozorňuje, že používá tzv. SPAM filtry, které potenciálně mohou zabránit přijímání emailových zpráv.

  1. Registrace

Pokud se k použití naší webstránky vyžaduje registrace, uživatel se zavazuje, že při registraci poskytne pravdivé informace a oznámí společnosti STADA PHARMA CZ s. r. o. jakoukoli změnu těchto údajů. Po registraci uživatel dostane heslo. Uživatel se zaručuje, že toto heslo nezpřístupní třetím osobám a bude nést odpovědnost za všechny zadané objednávky a jakékoli jiné aktivity uskutečněné na základě použití jeho hesla. Pokud se uživatel dozví, že třetí strana neoprávněně používá jeho heslo, je povinen neprodleně o tom informovat společnost STADA PHARMA CZ s. r. o. písemnou formou.

  1. Hypertextové odkazy

Uvedením odkazů na externí webstránky (hypertextové odkazy) společnost STADA neprezentuje tyto webové stránky ani jejich obsah jako její vlastní. Společnost STADA mimoto nenese odpovědnost za dostupnost těchto webových stránek ani za jejich obsah.   Hypertextové odkazy na tyto webstránky používá uživatel na vlastní riziko.

  1. Vyhlášení o budoucích událostech

Tato webová stránka společnosti STADA PHARMA CZ s. r. o. (dále jen „STADA“) obsahuje jistá vyhlášení o budoucích událostech, které vycházejí ze současných očekávaní, předpokladů a odhadů ze strany vedení společnosti STADA, jakož i jiných momentálně dostupných informací. Tato vyhlášení však nesou jistá známá i neznámá rizika a nejistoty, které mohou vést ke značným rozdílům mezi skutečnými zisky, skutečnou obchodní a finanční situaci, příjmy, růstem nebo výsledky společnosti, a těmi, které uvádějí či naznačují tato vyhlášení o budoucích událostech. Vyhlášení týkající se budoucnosti obsahují výrazy jako „očekávat“, zamýšlet“, „plánovat“, „předpokládat“, „doufat“, „odhadovat“ a podobné výrazy. Společnost STADA může podle potřeby vydávat vyhlášení o budoucích událostech i v jiných zprávách, prezentacích a materiálech určených pro akcionáře, v tiskových zprávách či v zprávách pro investory. Kromě toho mohou naši zástupci poskytnout také slovní vyhlášení o budoucích událostech. Společnost STADA se domnívá, že její očekávání, která se odráží ve vyhlášeních o budoucích událostech, jsou přiměřená, nemůže ale garantovat, že se skutečně splní. Mezi rizikové faktory patří například dopad regulace farmaceutického průmyslu, obtížnost předpovědí souvisejících s povoleními regulačních orgánů a jiných dozorčích orgánů, regulační prostředí a změny v strategiích poskytování zdravotní péče a v systému zdravotnictví v jednotlivých státech, akceptování nových léků a nových léčeb a poptávka po nich, výsledky klinických studií, vliv konkurenčních produktů a cen, dostupnost účinných látek používaných při výrobě léků, nejistota ohledně akceptace inovativních produktů zavedených na trh, produktů právě prodávaných či vyvíjených, vliv změn v struktuře zákazníků, závislost na strategických spojenectvích, fluktuace měnového kurzu a úrokových sazeb, provozní výsledky, jakož i jiné faktory uvedené ve výročních zprávách a v jiných výkazech společnosti. Společnost STADA nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat vyhlášení o budoucích událostech.

  1. Další právní reference

Upozorňujeme, že speciální právní reference se vztahují na jednotlivé internetové stránky uvedené na webové stránce STADA, například obchodní podmínky či zákonné požadavky týkající se používání dat.

  1. Související zákony a soudní příslušnost

Jakékoli právní nároky či soudní spory vyplývající z této webstránky či jejího používání budou interpretovány podle zákonů České s výjimkou mezinárodního práva soukromého. Místem soudní příslušnosti je Městský soud v Praze.